MENU

Plakat-Mówię-Bez-Słów
Logo-Mówię-Bez-Słów
Lodo-1,5%-Podatku
Logo-Link-Poczta-ePUAP
Logo-Kanał-Filmowy-YouTube

OŚRODEK

 

STRUKTURA SOSW IM. JANA BRZECHWY W SZCZECINKU

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 obejmuje:

 • klasy specjalne dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
 • zespoły edukacyjno – terapeutyczne dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie
  w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 • oddziały rewalidacyjno – wychowawcze dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie
  w stopniu głębokim


Klasy specjalne dla uczniów niepełnosprawnych
intelektualnie w stopniu lekkim

Uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim realizują obowiązek szkolny na
I i II etapie edukacyjnym.

I etap edukacyjny  – kształcenie zintegrowane: klasy I – III
Obecnie ze względu na warunki demograficzne oraz  możliwość realizacji obowiązku szkolnego,
w szkole ogólnodostępnej przez dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim, zaistniała konieczność nauczania uczniów w klasach łączonych I – III.

II etap edukacyjny – nauczanie przedmiotowe: klasy IV – VIII
Nauka w szkole podstawowej trwa do 21 roku życia. 


Zespoły edukacyjno – terapeutyczne dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Do zespołów  edukacyjno – terapeutycznych  uczęszczają uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Główne cele edukacji to:

 • rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego
 • kształtowanie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie lub pozawerbalnie
 • maksymalne zdobycie niezależności życiowej w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych,
 • rozwijanie zaradności w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności, kształtowanie poczucia sprawności
 • uczestnictwo w rożnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjęte normy współżycia, zachowując prawo do swej inności


Oddziały rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze obejmują przede wszystkim:

 • naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika
 • kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika
 • usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki
 • wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej
 • wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia
 • rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie tego otoczenia
 • naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk
 • kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu
 • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie
 • naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika oraz jego udział w ekspresyjnej aktywności

Korzystnym faktem dla warunków zajęć rewalidacyjno – wychowawczych jest liczba osób
w zespole, która wynosi od 2 do 4.


SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Szkoła Przysposabiająca do Pracy jest 3 – letnią szkołą ponadgimnazjalną dla uczniów
z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w wieku do 24 lat.

Głównym zadaniem szkoły jest wyposażenie uczniów w wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, pozwalające na uzyskanie maksymalnej niezależności życiowej oraz (jeśli to możliwe) podjęcie aktywności zawodowej w warunkach pracy chronionej, warsztatach terapii zajęciowej,
u pracodawców indywidualnych, bądź własnym gospodarstwie domowym.

W ramach zajęć z przysposobienia do pracy realizowane są następujące działy:

 • znajomości zasad działania i obsługi podstawowych urządzeń oraz sprzętu AGD
 • przygotowania prostych posiłków (kulinarne)
 • przygotowania przetworów
 • uprawy i pielęgnacji roślin rabatowych oraz doniczkowych (ogrodnictwo)
 • szycie i prace artystyczne
 • prace porządkowe
 • prace konserwatorskie
 • drobne prace stolarskie
Skip to content