MENU

Plakat-Mówię-Bez-Słów
Logo-Mówię-Bez-Słów
Lodo-1,5%-Podatku
Logo-Link-Poczta-ePUAP
Logo-Kanał-Filmowy-YouTube

ODDZIAŁY REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZE

 

W Ośrodku funkcjonują 3 oddziały rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnicy zajęć korzystają codziennie z 4 godzin zajęć rewalidacyjnych. Do ich dyspozycji pozostaje także świetlica od godz. 8 do 15.30. Oddziały liczą po 3-4 wychowanków. Wszystkie zajęcia dostosowane są do poziomu funkcjonowania i możliwości uczestników zajęć.

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze obejmują:

1.Nawiązywanie przez wychowanków kontaktów

W ramach zajęć rozwijana jest umiejętność uczestniczenia w zespołowych formach zajęć, w miarę możliwości – w życiu społecznym oraz imprezach szkolnych, odpowiadających poziomowi rozwoju,
np. w festynach i zabawach integracyjnych, zabawach muzycznych z okazji andrzejek, karnawału,
w akademiach okolicznościowych, przedstawieniach i występach, wigilii w Ośrodku. Świętujemy także urodziny wychowanków. 

2. Kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem.

Zajęcia te obejmują naukę prawidłowego oddychania, picia, gryzienia/żucia i połykania. Prowadzony jest masaż ustno – twarzowy, usprawniający mięśnie artykulacji. Stosowane są alternatywne sposoby komunikowania się: ćwiczenie gestów i zachowań służących porozumiewaniu się i wyrażaniu potrzeb, stosowane są książki komunikacyjne, go talki, mówiące albumy, przyciski z komunikatami – big macki. Rozwijane jest rozumienie mowy i wzbogacane słownictwo bierne.

3. Usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej.

Zajęcia rehabilitacji ruchowej odbywają się w formie indywidualnej, dostosowane są do możliwości
i umiejętności uczestników. W czasie zajęć prowadzone są ćwiczenia doskonalące prawidłową postawę ciała, stymulujące czucie głębokie, rozciągające przykurcze mięśniowe oraz normalizujące wzmożone napięcie mięśniowe. Ćwiczy się także orientację w schemacie ciała uczestnika i w przestrzeni.

4. Wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia.

Zadanie to realizowane jest poprzez ćwiczenie w miarę samodzielnego poruszania się uczestników zajęć, samodzielnego spożywania posiłków, wykonywania czynności higienicznych (np. mycie rąk, twarzy, zębów), ubierania się, poprzez trening czystości (sygnalizowanie potrzeb fizjologicznych).

5. Rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie tego otoczenia, nauka rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu.

Zadanie to realizowane jest poprzez stwarzanie wychowankom okazji do manipulowania różnymi przedmiotami, poznawanie i zabawę substancjami o różnej konsystencji (woda, piasek, liście), umożliwienie bezpiecznego kontaktu z inną osobą i odczuwania własnego ciała, stymulację wielozmysłową podczas zajęć plastycznych, muzycznych, ruchowych, zajęcia w sali doświadczania świata oraz spacery po bliskiej okolicy.

6. Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie.

W ramach tego zadania wdrażamy wychowanków do stosowania się poleceń opiekunów, ćwiczymy reagowanie adekwatnie do bodźca, zachęcamy do współpracy z dorosłymi oraz rówieśnikami, do czynnego uczestnictwa
w zajęciach, próbujemy eliminować zachowania niepożądane.

7. Nauka celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań oraz udział
w ekspresyjnej aktywności.

Wychowankowie biorą udział w zajęciach plastycznych, muzycznych, rytmicznych, mają okazję wyrażać własną ekspresję poprzez zajęcia twórcze i uczestnictwo w imprezach organizowanych przez Ośrodek: zabawach muzyczno – ruchowych, warsztatach plastycznych „Silne, sprawne dłonie” oraz w festynach.

Skip to content