MENU

Plakat-Mówię-Bez-Słów
Logo-Mówię-Bez-Słów
Lodo-1,5%-Podatku
Logo-Link-Poczta-ePUAP
Logo-Kanał-Filmowy-YouTube

GRUPY WYCHOWAWCZE

 

W Naszym Ośrodku istnieje sześć grup wychowawczych dla 60 wychowanków. Grupy wychowawcze są integralną częścią placówki i bezpośrednio podlegają władzom Ośrodka. Dzieci i młodzież realizujące obowiązek szkolny przyjmowani są na prośbę rodziców.  Wychowankami grup wychowawczych mogą być dzieci i młodzież do 24 roku życia. Grupy wychowawcze w ramach całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej sprawują opiekę od poniedziałku do piątku, służąc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej umysłowo w stopniu lekkim i głębiej upośledzonej.

Podstawę właściwej organizacji pracy w grupach wychowawczych stanowi regulamin oraz dzienny rozkład zajęć dla poszczególnych grup. Regulamin grup wychowawczych określa prawa i obowiązki wychowanków oraz nagrody
i kary. Z regulaminem zapoznawani są wychowankowie wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Dzienny rozkład zajęć dla poszczególnych grup:

700-800      Pobudka, czynności higieniczno-porządkowe, śniadanie
800-1300    Zajęcia dydaktyczne w szkole
      1030     Drugie śniadanie
1300-1500  Zorganizowany czas wolny, obiad

1500-1700   Zajęcia rozwijające zainteresowania (sportowe, artystyczne, gospodarstwa domowego, czytelnicze itp.)
1700-1830   Nauka własna, rewalidacja indywidualna
1830-1900   Kolacja
1900-2000   Zorganizowany czas wolny, zajęcia relaksacyjne
2000-2100   Wieczorne zajęcia higieniczno-porządkowe
2100-700     Cisza nocna

Obecnie w placówce przebywa 50 wychowanków w wieku od 8 do 24 lat. Wychowankowie podzieleni są na sześć grup wychowawczych. Dwie grupy dziewcząt i cztery grupy chłopców.

Grupami opiekuje się dziewięciu wychowawców, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo. Wychowawcy poszczególnych grup opracowują miesięczne plany pracy opiekuńczo-wychowawczej, w których zawierają się zadania wychowawcze oraz formy ich realizacji. To oni organizują pracę w przydzielonych grupach, kontrolują wyniki nauczania, pomagają w nauce, analizują sytuację rodzinną i materialną podopiecznych i w razie potrzeby czynią starania o ubiór, środki czystości. Grupy tworzą wewnętrzną atmosferę, dzięki której kształtuje się ich spójność. Zasady współpracy określają kontrakty grup ułożone wspólnie przez wychowanków i wychowawców uwzględniające specyficzne potrzeby starszych i młodszych wychowanków. Zadaniem wszystkich jest budowanie atmosfery rodzinnej, przepełnionej zrozumieniem, zaufaniem i odpowiedzialnością.

Wychowankowie zamieszkują w pokojach trzy i czteroosobowych. Każda grupa do swojej dyspozycji ma:

  • świetlicę, w której może uczyć się, bawić i rozwijać swoje zainteresowania,
  • kuchnię do zajęć z gospodarstwa domowego,
  • estetyczne łazienki i sanitariaty dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  • stołówkę
  • windę

Życie w grupach wychowawczych jest urozmaicone, jest czas na naukę, pracę i wypoczynek. Wszyscy wychowankowie grup uczestniczą w różnego rodzaju uroczystościach i imprezach o charakterze rekreacyjnym, sportowym, kulturalnym i rozrywkowym organizowanych według kalendarza imprez. Są to miedzy innymi: ogniska, turnieje międzygrupowe, dyskoteki, Andrzejki, Wigilia i inne. W ramach edukacji informatycznej wychowankowie korzystają z pracowni komputerowej.

Dużą wagę przywiązuje się do rozwoju sprawności i tężyzny fizycznej. Wdrażając do aktywnego spędzania czasu wolnego propaguje się spacery, wycieczki. Wychowankowie korzystają z boiska szkolnego i palcu zabaw, na których organizowane są rozgrywki sportowe oraz zajęcia rekreacyjno-ruchowe na świeżym powietrzu. Czynny wypoczynek po zajęciach pozwala wychowankom na regenerację sił fizycznych i psychicznych oraz kształtuje
i rozwija uzdolnienia, uczy współżycia w grupie.

Jedną z form pracy wychowawczej w organizacji zajęć wychowanków jest działalność kół zainteresowań i sekcji, które obejmują wszystkich wychowanków bez względu na przynależność do danej grupy wychowawczej.

Swoje zainteresowania i uzdolnienia wychowankowie mogą rozwijać poprzez działalność w następujących sekcjach:

  • kulturalno-rozrywkowej
  • higieniczno sanitarnej
  • gospodarczej
  • sportowej
  • dekoracyjnej

Ośrodek w ramach grup wychowawczych współpracuje z Samorządową Agencją Promocji i Kultury. Raz w tygodniu wychowankowie wszystkich grup uczestniczą w różnego rodzaju sekcjach rozwijając swoje zainteresowania i umiejętności, są to działania na rzecz integracji wychowanków o obniżonej sprawności intelektualnej ze środowiskiem dzieci zdrowych. Wychowankowie również uczestniczą w zajęciach na basenie miejskim. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy i nauki pływania.

osrodek0013 osrodek0011
osrodek0012 osrodek0004
osrodek0010 osrodek0009
osrodek0007 osrodek0008
osrodek0005 osrodek0006
osrodek0014 osrodek0002
Skip to content