REWALIDACJA I POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

 

      Wszyscy wychowankowie i uczniowie ośrodka uczestniczą w zajęciach rewalidacji indywidualnej lub grupowej.

   Rodzaje zajęć rewalidacyjnych uwarunkowany jest zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, które zawiera orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wielospecjalistyczną oceną poziomu funkcjonowania ucznia. Diagnozy dokonuje zespół nauczycieli, wychowawców grup oraz specjalistów pracujących z dzieckiem. 

    Placówka w zależności od potrzeb oferuje swoim podopiecznym różne typy zajęć rewalidacyjnych:

 

 1. INTEGRACYJNA TERAPIA USTNO – TWARZOWA WG S. MASGUTOWEJ
 2. INTEGRACJA SENSORYCZNA
 3. NEUROSENSOMOTORYCZNA TERAPIA TAKTYLNA
 4. TERAPIA BIOFEEDBACK
 5. TERAPIA LOGOPEDYCZNA
 6. TERAPIA RĘKI
 7. SURDOTERAPIA
 8. REHABILITACJA NARZĄDU RUCHU
 9. TERAPIA MOWY W TYM AAC
 10. GIMNASTYKA KOREKCYJNA
 11. TYFLOTERAPIA
 12. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE I KOMUNIKACYJNE
 13. MUZYKOTERAPIA
 14. REWALIDACJA ZABURZONYCH FUNKCJI POZNAWCZYCH
 15. ARTETERAPIA
 16. KARMIENIE TERAPEUTYCZNE
 17. REWALIDACJA INDYWIDUALNA I GRUPOWA
 18. KYNOTERAPIA
 19. METODA STYMULACJI POLISENSORYCZNEJ (SNOEZELEN)
 20. TERAPIA METODĄ KNILLÓW
 21. TERAPIA METODĄ TOMATISA
 22. TERAPIA METODĄ W.SHERBORNE
 23. TERAPIA RUCHEM
 24. WSPOMAGANIE PSYCHOLOGICZNE